Polityka jakości

Centrum Medyczne OLMEDICAL w Częstochowie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób z zakresu badań prenatalnych, ginekologii i położnictwa, niepłodności, andrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii szczękowo–twarzowej, chirurgii stomatologicznej, otolaryngologii i schorzeń piersi. Wykonujemy leczenie operacyjne w ramach hospitalizacji planowej z zakresu ginekologii oraz w ramach chirurgii krótkoterminowej w trybie jednego dnia w zakresie ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii szczękowo–twarzowej i otolaryngologii. Zapewniamy dostęp do wymaganej diagnostyki laboratoryjnej. Wszystkie usługi medyczne świadczone są na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów zapewniając im i pracownikom przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Koncentrujemy się na dopasowaniu naszej oferty do oczekiwań pacjentów.

Przyjętą w tym zakresie politykę realizujemy poprzez następujące cele:

  • Wprowadzanie nowych metod leczenia chorób z zakresu ginekologii i położnictwa, bedań prenatalnych, niepłodności, chirurgii ogólnej, chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngologii i schorzeń piersi zgodnie z najnowszymi standardami,
  • Ułatwianie pacjentom dostępu do szybkiej diagnostyki,
  • Rozszerzanie zakresu świadczonych usług diagnostycznych i leczniczych,
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie wykonywanych prac,
  • Ścisłe określenie odpowiedzialności i kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych,

Chcąc osiągnąć powyższe cele od kilku lat mamy wdrożony system zarządzania jakością według ISO 9001:2008 potwierdzony Certyfikatem firmy DEKRA.

Kierownictwo Centrum Medyczne OLMEDICAL dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Centrum Medycznego OLMEDICAL oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez kierownictwo placówki.
Kierownictwo zakładu deklaruje nadzór nad realizacją przyjętej polityki i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków niezbędnych do wykonania założonych postanowień.

Prezes Zarządu
dr n. med. Sławomir Olek

Nowości